Databeskyttelse

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.

VORES INDSAMLING AF DATA

Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter fra vores kunder. Disse dokumenter opbevares på en digital sag. Der vil kun i få tilfælde være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores kunder, og der vil under en skadesags behandling til tider komme personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, myndigheder mv., eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som Assurance Partner selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre. Og det kan i skadesager med personskade være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores kunders ansatte eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.

Ved tilmelding til AP-online og nyhedsmails registrerer vi navn, mailadresse.. Oplysningerne anvendes til at sende Assurance Partners nyhedsbrev. Enkelte medarbejdere hos Assurance Partner har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder Assurance Partner sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation. Adgangen til AP-online kan altid lukkes og nyhedsbreve kan altid fravælges ved at klikke på unsubscribe i bunden af den mail, nyheden udsendes med. 

Ved besøg på vores hjemmeside www.assurancepartner.dk registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af Assurance Partners hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne. Nærmere oplysning om vores brug af Cookies kan findes her.

DATAANSVARLIG

Forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S Gammel Kongevej 160, 1850 Frederiksberg C, CVR-nr. 15700246 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores kunder.

Vores kontaktoplysninger er telefon 3325 2010, info@assurancepartner.dk 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os herom på info@assurancepartner.dk

FORMÅL OG GRUNDLAG

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores kunder i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores kunder, eller for at varetage vores kunders legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres interesser. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve er hjemlen herfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores kunder med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

VIDEREGIVELSE MV.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. 

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores kunders ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være forsikringsselskaber, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører Codeo i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer. 

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter  en sags afslutning.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede har efter databeskyttelsesforordninge:

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret i maj 2018 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis samt i overensstemmelse med justeringer i vores forretningsgange.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev