Få svarene her på nogle af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet både vedrørende vores rolle som forsikringsmægler, brugen af os, etc.

Splash

FAQ

Hvad er en forsikringsmægler? En forsikringsmægler er en upartisk rådgiver og mellemmand ved tegning af forsikringer i henhold til  “Lov om forsikringsmæglervirksomhed”. Forsikringsmægleren er kundens rådgiver, som gennem et professionelt markedskendskab alene varetager kundens interesser. Med udgangspunkt i kundens forsikringsmæssige behov og interesser kan forsikringsmægleren via udbud på forsikringsmarkedet indhente tilbud, hvorved kunden får undersøgt og sammenlignet mulighederne. Netop uvildighed og varetagelse af kundens interesser er nøgleord i “Lov om Forsikringsmæglervirksomhed”, som trådte i kraft den 1. januar 2000. Hertil kommer at loven stiller krav til at der er tegnet en professionel ansvarsforsikring. Titlen “Forsikringsmægler” er efter lovens ikrafttræden en beskyttet titel. Loven stiller bl.a. krav om dokumenteret faglig kompetence, rådgivningsansvar samt uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser i enhver henseende. Finanstilsynet påser, at forsikringsmægleren overholder loven og giver dermed titlen Forsikringsmægler “det blå stempel” Kan jeg være sikker på at Assurance Partner vælge bedste løsning? Ja, du kan altid være sikker på, at vi vælger den bedste løsning – ikke nødvendigvis den billigste. De indhentede tilbud danner grundlag for vores anbefaling til dig, og først efter vurdering og samråd med dig, placerer vi forsikringerne i de forsikringsselskaber, som opfylder dit behov. Herved opnår du de bedste dækninger til den rigtige pris. Hvad er forskellen på Assurance Partner & konkurrenterne? Den største forskel på Assurance Partner og vores konkurrenter består i, at vi er den eneste forsikringsmægler, som har specialiseret os i forsikringsløsninger til  andels- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme og større ejendomme. Det betyder, at vi koncentrerer vores arbejde på kunder inden for dette segment. Hvor mange forsikringsselskaber samarbejder Assurance Partner med? Assurance Partner samarbejder med alle forsikringsselskaber. Dog har vi efterhånden så stor erfaring med markedet, at vi lige præcis ved hvilke forsikringsselskaber, som vi skal henvende os til for at få de bedste løsninger. Modtager Assurance Partner provision fra forsikringsselskaberne? Nej, det er ulovligt. Hvad koster det at bruge Assurance Partner? Det koster 17,66% af forsikringspræmien. Dette betaler kunden særskilt samtidig med betalingen af forsikringerne. Koster det ekstra at lade Assurance Partner stå for skadesanmeldelse? Nej, det er en del af vores service. Hvem bestiller håndværkere ved skade? Det gør kunden, fordi det er kunden som skal klarlægge årsagen til skaden og estimere skadeomfanget, give et reparationsoverslag samt evt. tage et par fotos (fremmer i mange tilfælde behandlingen). Det er iøvrigt også kunden, der ved hvilken håndværker, som er bedst til at udføre opgaven. Desuden udskrives fakturaen for det udførte arbejde i kunden navn , da det er kunden,  der har reklamationsretten for det udførte arbejde.  Det anbefales at benytte de håndværkere,  som normalt anvendes i ejendommen, da de kender til ejendommens konstruktioner. Er dug/punkterede vinduer dækket af forsikringen? En glasforsikring dækker den direkte skade på det forsikrede i tilfælde af brud. Skader som følge af ridser, ætsning og springning af splinter er ikke dækket. Dug eller utæthed i sammensætningen af et termovindue, er et sikkert tegn på, at ruden er punkteret og får gråhvide plamager. Skader som følge af dette, er heller ikke dækket. Er keramiske kogeplader dækket af forsikringen? Keramiske kogeplader er kogezoner, som ligger under hærdet glas. Ved en bygningsforsikring er de dækket, hvis dækningssegmentet fremgår af policen. I en glasforsikringen er de dækket, hvis dækning er undtaget i bygningsforsikring. Midlertidig afdækning af døre og vinduer efter indbrud? Dette udføres for at sikre værdier og/eller personer i lejligheden/lokalet, og er derfor bygningsforsikringen udvedkommende. Erstatning herfor skal søges hos egen forsikring. Bygningsforsikringen erstatter den egentlige reparation af beskadiget bygningsdel. Er skade på vinduesramme dækket af forsikringen? Ja, skade på selve vinduesrammen som følge af indbrud, brand, storm eller påkørsel erstattes under bygningsforsikringen. Hvis der også er skade – brud – på selve glasset erstattes denne skade særskilt under glasforsikringen. Hvad er almindelig vedligeholdelse af kloak/faldstammer? At holde dem rene og sørge for de ikke tilstopper og udskifte ved tæring eller brud. Rensning og spuling med mellemrum er nødvendigt for at undgå ubehagelige opstemninger af kloakvand.Tilstopning kan også have den konsekvens, at indvendig diameter formindskes, således at rotters mulighed for at klatre op i rørene øges. Hvornår er et rør skjult og omfattet af rørskadeforsikring? Er rør er skjult og omfattet af rørskadeforsikring, når det ligger i væggen, under gulvet, under lofte, og der således skal benyttes værktøj for at få adgang til røret – også rørkasser. Vandskade fra synlige rør – hvad er dækket? Rør er synlige, når de er tilgængelige uden brug af værktøj. Skade på bygningsdele, undtagen selve røret, som følge af vand der fosser ud, dvs. står ud i en ubrudt stråle er dækket af forsikringen.  Vand som siver ud eller kommer ud ved dryp, som typisk sker over en periode, er ikke dækket. Skade på indbo genstande skal anmeldes til egen forsikring, da det ikke er dækket af bygningsforsikringen. Skade som følge af vand,  der trænger igennem utætte badeværelsesgulve, fuger, fliser og utætheder omkring afløbsrist, erstattes ikke  (almindelig vedligeholdelse). Er skimmelsvamp dækket af forsikringen? Nej, som udgangspunkt er skimmelsvamp ikke dækket af forsikringen. Forsikringen dækker skader som følge af svampe, der nedbryder materialer af for eksempel træ og mur. Skimmelsvamp er ikke mur- eller træ nedbrydende, men giver et dårligt indeklima, som kan føre til helbredsproblemer. Forsikringen kan i visse tilfælde yde erstatning for skimmelsanering, hvis årsagen til skimmelsvamp opstår i forbindelse med en af forsikringen erstatningsberettiget skade f.eks.  utilstrækkelig affugtning efter vand- og/eller brandskade. Det anbefales at kontakte Bolius for reparationsvejledning. Hvem sikrer at police og præmie er i overensstemmelse med aftalte? Assurance Partner. Det er en del af den aftale, som vi indgår med den enkelte kunde, hvorfor vi anbefaler alle at benytte en forsikringsmægler. Er nedbør igennem et utæt tag dækket af forsikringen? Nej, skader som følge af et utæt tag er ikke dækket af forsikringen (almindelig vedligeholdelse). Et tag – klimaskærm – skal være bygget til at holde nedbør ude og lede vandet hen til de dertil indrettede afløb. Dog dækkes skader efter indtrængende nedbør i de tilfælde,  hvor der er tale om en forudgående dækningsberettiget skade som følge af brand eller storm og et  umiddelbart efterfølgende nedbør anretter skade på bygningen. Er et utæt badeværelsesgulv dækket af forsikringen? Nej, skade som følge af vand der trænger igennem et utæt badeværelsesgulv, er ikke dækket af forsikringen. En sådan utæthed hører under almindelig vedligeholdelse. Gulve, afløbsriste, fliser og fuger skal jævnligt efterses og holdes vedlige. Vigtige punkter, idet materialerne er mere udsat i et vådrum end andre lokaler. Hvad sker der, når policens forsikringsperiode udløber? Forsikringen er tegnet med en fortløbende periode, normalt 3 år, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges den ikke, fortsætter den for 1 år ad gangen, uden at der fremsendes ny police. Ny police udstedes kun, såfremt der aftales ny 3-årig periode eller ved ændring af policens bestemmelser. Husk for sent indbetalt opkrævet præmie kan medføre tab af retten til erstatning. Hvornår er der tale om skybrud? Skybrud er en betegnelse for et kortvarigt voldsomt regnvejr, hvor vandet stiger op igennem afløbsledninger og oversvømmer bygningen. DMI´s definition lyder ”mere end 15 mm nedbør på 30 minutter eller mindre”. Hvornår er der tale om storm? Storm er teknisk defineret som vind, hvor styrken konstant eller i stød er vindstyrke 8 eller derover svarende til 17,2 m pr. sekund. I storm er der især risiko for skader på tagdækningen med f.eks.nedfaldne tagsten eller tage og gavle, der bryder sammen. Skal viceværten forsikres mod arbejdsskader? Ja, hvis viceværten er ansat af foreningen. Det er lovpligtigt. Nej,  hvis vicevært rollen varetages af eksternt firma. I de tilfælde skal den ansattes firma selv tegne forsikring. Hør i øvrigt om Assurance Partner´s  særlige kombinerede arbejdsskade- og ulykkesforsikring for Ejer-og andelsboligforeninger. Skal bestyrelsen/frivillige hjælpere forsikres i arbejdsweekender? Ja, men Arbejdsskadestyrelsen, der fastsætter, om der er tale om arbejdsskade, kan ikke give entydigt svar på hvilke typer opgaver, der falder ind under ”Lov om arbejdsskadeforsikring”. Det afhænger således af konkrete omstændigheder. For Andels- og Ejerforeninger har Assurance Partner A/S derfor udviklet en kombineret arbejdsskade- og ulykkesforsikring i samarbejde med IF Forsikring for at undgå gråzoner i dækningen. Ulykkesdelen er beregnet til at dække skader under arbejde for foreningen, i de tilfælde skaden ikke er omfattet af ”Lov om arbejdsskadeforsikring”. Skal der tegnes en særskilt forsikring ved renoveringsarbejde? Når der er behov for en renovering eller om- og/eller tilbygning af ejendommen, skal der tegnes en ”All Risks” forsikring for selve entreprisen (arbejdsprojektet). Den eksisterende bygningsforsikring skal udvides med brand og storm i henhold til AB 92 i de tilfælde hvor ”All Risks” forsikringen IKKE medtager denne dækning (jf. de almindelige forsikringsbetingelser for bygningsforsikring). Til brug for tegning af forsikringen skal bruges følgende: En kort arbejdsbeskrivelse og gerne en kopi af entreprisekontrakten, angivelse af entreprisesum inkl. honorarer, men eksklusiv moms samt den endelige byggeperiodex med angivelse af start- og slutdato for arbejdet. Dækker husejeransvar skader ved brug af gyngestativet? Ejer er ansvarlig for at sikkerhedsstandarder overholdes på eventuelle tilknyttede legepladser, og at gynger, klatrestativer, rutschebaner mv., dvs. alle genstande på legepladsen vedligeholdes. Husejeransvarsforsikringen dækker skade på trediemand, såfremt ejeren ikke har overholdt eftersyn og udbedring af fejl og mangler på legepladsen. Husejeransvarsforsikringen behandler også sager i de tilfælde, hvor der er tale om uberettigede krav og friholder ejeren for sådanne krav.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev