AP-Online er et brugervenligt online kundesystem specielt udviklet til administrations- og ejendomsselskaber. Giver til enhver tid et godt overblik over de enkelte ejendommes samlede forsikringsløsninger, og holder styr på forsikringer, policer, skadesanmeldelser og anden korrespondance.

Splash

Forsikringsdækning

Assurance Partner A/S har specialiseret sig i  forsikringsløsninger til ejendomsselskaber. Vi ved, at det drejer sig om at sammensætte det “rigtige” forsikringsprogram på konkurrencemæssige vilkår, da der er store summer på spil, når flere ejendomme skal forsikres. Nedenfor giver vi et overblik over de forsikringsprodukter, som vi udbyder til administratorer og ejendomsselskaber. Vi vil godt fremhæve vores specielt udviklede online kundesystem – AP Online, udviklet af Assurance Partner A/S med helt uvurderlig hjælp til specifikation af kundeønsker fra ejendomsselskabet Nordicom A/S og IP Administration A/S. Programmeringen er løst af Assurance Partner´s mangeårige it-samarbejdspartner Codeo.dk

AP Online giver til en hver tid vores kunder et overblik over de forskellige forsikringsløsninger for de enkelte ejendomme. Systemet giver kunderne mulighed for at følge forløbet på skadessager med forsikringsselskaber, og skaber et overblik over eventuelle udeståender og afsluttede sager. Med andre ord AP Online hjælper vores kunder med at holde styr på forskellige forsikringer, dvs. policer og diverse korrespondance pr. ejendom. Systemet giver også kunden mulighed for at outsource hele forsikringsarbejdet, herunder skadesstyring, til Assurance Partner. Dvs. kunden kan nedlægge eget arkiv og få alt systematiseret pr. ejendom i AP Online.

Bygningsbrandsforsikring Sikrer erstatning, hvis ejendommen beskadiges af en brand. Den totale pris for reparation eller genopførsel af ejendommen erstattes – uanset prisen. For en ejendom i København typisk ca. kr. 15.000 pr. etagemeter. Restværdiforsikring En valgmulighed. Hvis reparationsudgifterne efter en skade overstiger 50% af den skønnede pris for nyopførsel får man med restværdiforsikring en valgmulighed. Valget imellem en reparation af skaden (hvor der bygges på resterne af den gamle ejendom) eller nedrivning og bortkørsel af resterne af den gamle ejendom og opførsel af en helt ny ejendom. Kortslutningsforsikring Sikrer erstatning, hvis ejendommens el-installationer beskadiges af kortslutning. F.eks. kan el-stikledningen, hovedtavlen i kælderen, eller blot ledningen i etageadskillelsen til rosetten i loftet blive ødelagt af kortslutning. Brandskade på lejede affaldscontainere Sikrer erstatning, hvis en lejet affaldscontainer beskadiges af brand. En reparation der for en stålcontainer let løber op i ca. kr. 20.000. I København lejer ejendommen typisk affaldscontainere af R98, som pålægger ejendommen at erstatte skader på containeren efter brand. Anden bygningsskadeforsikring Sikrer erstatning, hvis ejendommen beskadiges af bl.a. en storm, vand fra ejendommens vand- og varmerør, vand fra stoppede faldstammer, indbrud, påkørsel mv. Glemmer en beboer på 4. sal at slukke for vandet efter tøjet er lagt i blød i køkkenvasken, dækker forsikringen reparation af vandskaden, som i værste fald let kan være maling og øvrig reparation af køkkener fra 3. sal og ned til stueplan. Nogle forsikringsselskaber dækker ikke vandskade, som følge af udsivning fra skjulte rør med mindre udvidet rør- og stikledningsforsikring er tegnet. Svamp- og insektskadeforsikring Sikrer erstatning, hvis træ- eller mur ødelæggende svampe eller insekter beskadiger ejendommen. Reparation efter et voldsomt angreb af ægte hussvamp kan løbe op i flere mio. kroner. Vær opmærksom på at nogle forsikringsselskaber ikke vil dække reparationsomkostningerne fuldt ud. Flere aktive forsikringsselskaber på det danske marked begrænser således erstatningen efter svampeskade til max. kr. 1 mio. eller max. kr. 3 mio. Beløb, som umiddelbart lyder af mange penge – men som i nogle tilfælde vil være helt utilstrækkelige. Vær ligeledes opmærksom på forsikringsselskaber, som i deres almindelige forsikringsbetingelser undtager dækning af svampe- og insektskader i kælderen. Det er uhensigtsmæssigt, fordi henholdsvis kælder- og tagetage er de steder, hvor svampen oftest ses i gang med at nedbryde ejendommens træ- og murværk. I nogle tilfælde kan det dog vise sig umuligt at forsikre kælderen eller andre dele af ejendommen mod svamp f.eks. på grund af dårlig vedligeholdelsesstand eller høj fugtighed i træ- eller murværk. Her må ejendommen så i dialog med en arkitekt om hvorledes fugtproblemet afhjælpes så ejendommen kan bevares. Udvidet rør- og stikledningforsikring Sikrer erstatning, hvis der opstår brud på et skjult rør i ejendommen eller på en stikledning eller et kloakrør ind til ejendommen. Erstatningen dækker både udgifterne til at finde bruddet, til reparation af selve bruddet samt udgifterne til reetablering hvor man har måtte lave hul i væg, gulv eller f.eks. gårdbelægning. Udvidet rør- og stikledning er en af de få dækninger, hvor der altid er en selvrisiko af en vis størrelse – typisk 10 – 50% afhængig af det skjulte rørs alder. Dette er fordi dækningen næsten har karakter af en vedligeholdelseskonto. Skaden vil indtræffe – blot er det et spørgsmål om hvornår – alle ved, at f.eks. et kloakrør ikke holder evigt! Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber ikke dækker, hvis det skadesramte rør er ældre end typisk 30 – 40 år. Huslejetabsforsikring Sikrer erstatning for tabt huslejeindtægt i perioden fra f.eks. en brand gør en eller flere lejligheder ubeboelige og indtil beboerne igen kan flytte ind. Ligeledes dækker forsikringen udgiften til leje af lokaler tilsvarende dem, som forsikringstager selv benytter. Præcis teksten “som forsikringstager selv benytter” er vigtigt at hæfte sig ved for andels- eller ejerforeninger. Her betragtes hver enkelt andelshaver eller ejer som forsikringstager på bygningsforsikringen. Udgiften til at leje erstatningslejlighed eller hotelværelse dækkes af bygningsforsikringen – og ikke som de fleste tror – af den private indboforsikring. Erstatningen fra huslejetabsdækningen er altid begrænset af både en forsikringssum – typisk ca. 1,5 mio. og en dækningsperiode – typisk max. 12 måneder. Da det kan være dyrt at leje midlertidige boliger (f.eks. hotelværelser) i halve og hele år skal man forholde til, om den normale dækningssum er nok. Vi anbefaler både at vælge en højere sum – typisk 3. mio. samt en længere dækningsperiode – typisk 24 måneder. Husejeransvarsforsikring Sikrer erstatning, hvis f.eks. en tagsten falder ned og beskadiger en bil eller, hvis mangelfuld snerydning er årsag til en person falder på fortorvet og kommer til skade. Dørsprængningsforsikring Sikrer erstatning for reparation af døre, som sprænges af politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lign. Renovering efter dødsfaldsforsikring Sikrer erstatning, hvis en beboers dødsfald i lejligheden og efterfølgende ophold beskadiger gulve mv. Vasketøjforsikring Sikrer erstatning, hvis et teknisk svigt i en af ejendommens vaskemaskiner forårsager skade på tøjet i maskinen Låseomstillingsforsikring Sikrer erstatning, hvis en nøgle bliver stjålet ved et indbrud i ejendommen og der derfor er behov for omstilling af låse og kopiering af nye nøgler. Løsøreforsikring Sikrer erstatning, hvis f.eks. bestyrelseslokalet, fælleslokale, varmemester kontor- eller værksted hærges af en brand, vandskade eller løsøre stjæles ved indbrud. Som løsøre betragtes næsten alt ikke nagelfast som tilhører andels- eller ejerforeningen. F.eks. borde, stole, PC, kopimaskine, telefon, fax, håndværktøj mv. Arbejdsskade Man har som arbejdsgiver pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for ansatte – lønnede såvel som ulønnede. Derfor anbefaler Assurance Partner altid andels- og ejerforeninger at tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring uanset om der aktuelt er ansatte. Om tilskadekomst under fællesarbejde i andels- og ejerforeninger dækkes under arbejdsskadeforsikringen vil Sikringsstyrelsen svare konkret på. Sikringsstyrelsen, som i hvert enkelt tilfælde afgører om et ulykkestilfælde eller en erhvervssygdom kan opnå dækning under arbejdsskadeforsikringen siger i stedet som tommelfingerregel: er tilskadekomsten sket under udførelse af et stykke arbejde, som en andels- eller ejerforening sædvanligvis vil bestille fremmed arbejdskraft til – vil man sandsynligvis opnå dækning under arbejdsskadeforsikringen. Er der derimod tale om et stykke arbejde, som det er helt sædvanligt selv at udføre i en andels- eller ejerforening – vil man ikke opnå dækning under arbejdsskadeforsikringen. Når det tages i betragtning, at en arbejdsskadeforsikring for en andels- eller ejerforening uden lønansatte koster mellem kr. 600 og kr. 1200 årligt bør man ikke løbe risikoen ved at undlade tegning. Brand / storm ved renovering op til 1. mio. Sikrer en automatisk medforsikring under brand- og stormdækningen af entreprenør og evt. underentreprenører jf. AB92 så længe entreprisesummen for arbejderne ikke overstiger 1. mio. Vi anbefaler dog en dialog om hver eneste byggesag på ejendommen så behovet for bl.a. entrepriseforsikring kan blive drøftet. Glas- & kumme (sanitets) forsikring Glasforsikringen sikrer erstatning, hvis ruder i ejendommen af hvilken som helst årsag knuses eller revner. I princippet er kun tilfælde, hvor ruden knuses med vilje undtaget dækning. Kummeforsikring sikrer erstatning, hvis kummer dvs. toiletkummer, bidet, eller håndvaske går itu. Ligesom på glasforsikringen dækker forsikringen uanset årsagen til til kummen går itu. Blot dækkes naturligvis ikke hvis skaden er forvoldt med vilje. Tilbud på glas- og kummeforsikring opdeles typisk så ruder og kummer i kontorer, butikker og andre erhvervslokaler ikke er omfattet af forsikringen. Årsagen hertil skyldes at disse erhvervslokaler i de fleste andels- og ejerforeninger beboes af lejere, som ifølge deres lejekontrakt selv har ansvaret ruder og kummer. Således vil tilbud normalt omfatte “ruder i beboelse incl. fællesruder” hvormed menes, at alle ejendommens ruder både i lejligheder, trappe- kælder- og loftruder mv. på nær ruder i butikker og andre erhvervslokaler er omfattet. På samme måde vil tilbud på kummer dvs. toiletter og håndvaske være opdelt så tilbud normalt vil omfatte “Toiletter & håndvaske i beboelse og fælleslokaler” hvormed menes, at alle ejendommens toiletkummer og håndvaske i lejligheder, kælder- og fælleslokaler på nær toiletter og håndvaske i butikker og andre erhvervslokaler er omfattet. Ring til Assurance Partner for råd og vejledning om den rette forsikringsløsning  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev