Det fremtidige vejrs betydning for forsikringsområdet

Udgivet november, 2013

Ifølge DMI og FN´s klimapanel IPCC vil der løbende ske klimaforandringer i Danmark. Og frem til år 2100 kan vi forvente at gennemsnitstemperaturen stiger med 3-5 grader, flere storme, øget vandstand, 10-15% større nedbør primært om vinteren, og at grundvandet vil stige 1,5-2 meter. Stormflod, som tidligere var en 100 års begivenhed, kan forventes at forekomme med 5-15 års mellemrum. Det vil betyde, at der kommer flere og større skades udbetalinger, at der opstår nye forsikringsområder og nye måder at tegne forsikring på.

Hvilken indflydelse får det på forsikringsområdet?
Vi tror at klimaforandringerne vil få indflydelse på om en bygning kan forsikres. I dag kan stort set alle bygninger i Danmark forsikres. I takt med at klimaforandringerne slår igennem, vil det solidariske forsikringsprincip forsvinde, og bygningens geografiske placering får indflydelse på om den kan forsikres og til hvilke vilkår. Forsikringsselskaberne vil benytte sig af “mikro-tarifering”, så der helt ned på gade- og husnummer niveau prissættes individuelt eller takkes nej til tegning af nye forsikringer, afhængig af forsikringsselskabet historiske erfaringer med den pågældende adresse. En bygning beliggende helt ud til kysten, en lavtliggende bygning nær en å eller en bygning på en bakketop kan måske i fremtiden vise sig vanskelig at tegne forsikring på.

Betyder det, at præmierne stiger?
Formentlig er svaret ja! Mere ekstremt vejr vil alt andet lige betyde flere skader på bygninger, og måske også større skader end dem vi typisk ser i dag. Alene usikkerheden om fremtiden kan føre til præmiestigninger. Klimaforskere fortæller forsikrings- og genforsikringsselskaber, at klimaet vil ændre sig. Men ingen kan naturligvis med sikkerhed forudsige, hverken hyppigheden eller kraften af fremtidens storme og orkaner. Klimaspecialister hos det store genforsikringsselskab Swiss Re vurderer, at Danmark er det land i Europa, der vil blive hårdest ramt af storme i fremtiden på grund af vores beliggenhed.

Kommer der nye typer af forsikringer på markedet?
Der er ingen tvivl om, at forsikringsselskaberne vil benytte klimaændringerne aktivt i markedsføringen, som det allerede sker i dag både direkte og indirekte. Om vi kommer til at se nye, bedre forsikringsprodukter eller vilkår for klima-relaterede skader må fremtiden vise. Vi tror, at forsikringsselskaberne vil stille større krav til bygningsejer, for at opnå dækning af vejrligsrelaterede skader.

Hvornår dækker forsikringen ikke for skader relateret til vejret?

Gynger og karuseller
Storme, orkaner og oversvømmelser har altid været godt nyhedsstof i de internationale nyhedsmedier. Forsikringsbranchen betaler store erstatninger til de skadelidte lokalt, hvor skaden rammer, men får samtidig markedsført behovet for forsikringsdækning mod samme hændelser i bedste sendetid på alverdens tv-kanaler kloden rundt.