Splash

Ansvarsprogrammet

Ansvarsprogram for andels- og ejerforeninger koster årligt kr. 4.264

(nettopræmie kr. 3.624 + mæglervederlag kr. 640)

  sum kr selvrisiko kr
Forenings- og produktansvarsforsikring 5.000.000 0
Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 3.000.000 0
Underslæbsforsikring 1.000.000 0
Retshjælpsforsikring 375.000 25.000
Rådgivningsansvarsforsikring 300.000 2.500
Netbankforsikring 5.000.000 0

 

Pris og forsikringssummer gældende for 2023. 

 
Til hver forening udstedes et forsikringscertifikat og for forsikringen gælder forsikringsbetingelser. Betingelser FOR-00-03 – Version 1.7 ( 323 kB ) Print bestillingsblanket til ansvarsprogrammet

Næsten alle forsikringsselskaber tilbyder i dag en bestyrelsesansvar- og retshjælpsforsikring som et tillæg til bygningsforsikringen. Det er let og overskueligt med kun én police. Imidlertid yder disse tilknyttede forsikringer ikke tilstrækkelig dækning da de typisk indeholder undtagelser, som man ikke bør accepterer. Forsikringssummerne eller endnu vigtigere maks dækningen pr. skade er tillige for lille, på bestyrelsesansvar typisk kun kr. 0,3 mio. – kr. 0,5 mio.

Med bistand fra en af landets dygtigste advokater indenfor specialerne bestyrelsesansvar og forsikringsret har vi udviklet ansvarsprogrammets forsikringsbetingelser. Helt nye forsikringsdækninger for andels- og ejerforeninger nemlig produktansvar, ledelsesansvar og rådgivningsansvar har i den forbindelse set dagens lys. Ansvarsprogrammet er placeret i HDI Danmark, der har indvilget i at tilbyde forsikringen med de attraktive forsikringsbetingelser udviklet af Assurance Partner. HDI Danmark er Dansk filial af HDI Global SE, som er et tysk forsikringsselskab. Alle aftaleforhold er på dansk i Danmark.

Ansvarsprogrammet er i dag et af markedets absolut bedste tilbud til andels- og ejerforeninger.

Ansvarsprogrammet omfatter:

Forenings- og produktansvar
Sikrer erstatning, hvis en fejl på legeplads udstyret, et uheld under gård festen eller fællesarbejde medfører person eller tingskade, som foreningen er erstatningsansvarlige for. Forsikringssum kr. 5.000.000. Ingen selvrisiko. Ejer- og andelsboligforeninger kan ifalde produktansvar bl.a. som leverandør af koldt og varmt vand til foreningens medlemmer, lejere og gæster i ejendommen. For lav temperatur i ejendommens varmtvandsanlæg kan udvikle bakterier i vandet. Bakterier der kan medføre sygdom eller dødsfald. For lav temperatur kan både skyldes teknisk svigt, betjeningsfejl fra vicevært og sikkert også andre årsager.

Bestyrelsesansvar
Sikrer erstatning, hvis bestyrelsesmedlemmer i foreningen ved uagtsomme handlinger eller undladelser påfører foreningen eller 3. mand et formuetab. Ansvarsprogrammets dækningssum og max. dækning pr. skade er usædvanlig høj, nemlig kr. 3.000.000. Normalt er dækningssummen eller max. dækning pr. skade til sammenligning blot kr. 0,3 mio. og kr. 0,5 mio. Der gælder ingen selvrisiko. Normalt er selvrisiko 10% af skaden. Tillige ydes dækning på en række områder, som normalt er helt undtaget dækning f.eks.:

  • situationer, hvor bestyrelsen har handlet groft uagtsomt
  • rente eller kurstab, tab i forbindelse med låneomlægning
  • tidligere / fratrådte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er dækket
  • foreningens formuetab i tilfælde af salg andel til overpris
  • automatisk genopfyldning af forsikringssum, hvis krav anmeldes til forsikringen

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker således med en højere forsikringssum og med færre undtagelser end de fleste af markedets øvrige tilbud.

Ledelsesansvar
Ledelsesansvar er tilsvarende bestyrelsesansvars, men de sikrede personer er i stedet for bestyrelsesmedlemmer evt. ledende medarbejdere i foreningen – lønnede såvel som ulønnede. Ledelsesansvar til andels- og ejerforeninger er en nyhed da dækningen ikke tidligere er tilbudt på markedet.

Underslæbsforsikring
Sikrer foreningen erstatning for det tab som foreningen måtte lide som følge af betroede personers uretmæssige brug af midler, som de har eller har haft lovlig adgang til. Forsikringen dækker med indtil kr. 1.000.000 pr. Der gælder ingen selvrisiko. Underslæbsdækningen er ubetinget markedets mest attraktive bl.a. er der ikke krav om 2 underskrifter ved udbetalinger fra foreningens bankkonti.

Retshjælpsforsikring
Sikrer både foreningen og bestyrelsesmedlemmer erstatning for omkostninger til tvister, der opstår i forbindelse med andels- eller ejerforeningens virke. Normalt omfatter retshjælpsforsikringen alene foreningen. Forsikringssummen er kr. 375.000 og selvrisikoen kr. 25.000 pr. skade.  Nyt er det også, at det ikke er en betingelse for erstatning, at der sker anmeldelse til forsikringsselskabet før advokaten påbegynder sit arbejde med sagen. Advokaten kan opnå dækning med kr. 2.000 pr time incl. moms i stedet for domstolenes vejledende takster, som ofte ender med små beløb, hvis sagsgenstanden der tvistes om er lille beløbsmæssigt men alligevel vigtig. 

Rådgivningsansvar
Forsikringen dækker foreningen og de i foreningens tjeneste værende personer for erstatningsansvar for formuetab, som foreningens medlemmer måtte lide som følge af rådgivning ydet af de i foreningens tjeneste værende personer, når rådgivningen vedrører forhold, der er omfattet af foreningens virke, jf. de for foreningen gældende vedtægter. Forsikringssummen er kr. 300.000. Der gælder ingen selvrisiko. Rådgivningsansvarsdækningen til andels- og ejerforeninger er ligesom ledelsesansvar en nyhed da dækningen ikke tidligere tilbud på markedet.

Netbankforsikring
Netbankforsikring sikrer foreningen erstatning for det tab, som foreningen måtte lide som følge af indbrud i foreningens netbank. Dækning ydes uanset om netbank indbruddet sker via foreningens egne it-systemer eller via ejendomsadministrators, der via fuldmagt har adgang til foreningens konti via netbank. Forsikringssummen er kr. 5.000.000. Der gælder ingen selvrisiko. Ud over forsikringssummen dækkes med indtil kr. 100.000 omkostninger til udredning af tabet. Sker der indbrud i foreningens netbank dækker banken ikke tabet. Foreningens netbank er nemlig omfattet af de samme regler, som gælder for en virksomheds netbankaftale. Derfor er netbank forsikringen vigtig. Det er en betingelse for dækning, at såvel sikredes egne, som ejendomsadministrators it-systemer er beskyttet af firewalls samt at antivirusprogrammer løbende og automatisk opdateres. Automatisk omfattet af netbank forsikringen er ligeledes foreningens evt. underliggende vaskelaug, bredbånds / antennelaug o.lign. hvor foreningen kontrollerer mere end 50% af de stemmeberettigede andele.

 

Til hver forening udstedes et forsikringscertifikat og for forsikringen gælder forsikringsbetingelser. Betingelser FOR-00-03 – Version 1.7 ( 323 kB ) Print bestillingsblanket til ansvarsprogrammet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev