Ansvarsprogrammet er et af markedets absolut bedste tilbud til andels- og ejerforeninger. Med hjælp fra en af landets dygtigste advokater indenfor bestyrelsesansvar og forsikringsret har vi udviklet ansvarsprogrammets forsikringsbetingelser med helt nye forsikringsdækninger.

Splash

Forsikringsdækning

Den komplette forsikringsløsning for andels- og ejerforeninger kalder vi hos Assurance Partner for “Fuldt program”. Fuldt program omfatter alle de risici, det umiddelbart er muligt at forsikre. Ideen med denne udvidede forsikringsdækning er at skabe større tryghed hos vores kunder. Det betyder ikke nødvendigvis en større udgift, da Assurance Partner opnår attraktive priser via udbud af foreningens forsikringsbehov.

Ansvarsprogrammet (klik for info), placeret hos HDI Danmark på vel nok markedets absolut bedste vilkår og med forsikringsbetingelser udviklet af Assurance Partner.

Bygningsbrandsforsikring Sikrer erstatning, hvis ejendommen beskadiges af en brand. Den totale pris for reparation eller genopførsel af ejendommen erstattes – uanset prisen. Restværdiforsikring En valgmulighed. Hvis reparationsudgifterne efter en skade overstiger 50% af den skønnede pris for nyopførsel får man med restværdiforsikring en valgmulighed. Valget imellem en reparation af skaden (hvor der bygges på resterne af den gamle ejendom) eller nedrivning og bortkørsel af resterne af den gamle ejendom og opførsel af en helt ny ejendom. Kortslutningsforsikring Sikrer erstatning, hvis ejendommens el-installationer beskadiges af kortslutning. F.eks. kan el-stikledningen, hovedtavlen i kælderen, eller blot ledningen i etageadskillelsen til rosetten i loftet blive ødelagt af kortslutning. Brandskade på lejede affaldscontainere Sikrer erstatning, hvis en lejet affaldscontainer brænder. En reparation, der for en stålcontainer let løber op i ca. kr. 20.000. I København lejer man typisk affaldscontainere af R98, som pålægger ejendommen, at erstatte skader på containeren efter brand. Anden bygningsskadeforsikring Sikrer erstatning, hvis ejendommen beskadiges af bl.a. en storm, vand fra ejendommens vand- og varmerør, vand fra stoppede faldstammer, indbrud, påkørsel mv. Glemmer en beboer på 4. sal at slukke for vandet efter tøjet er lagt i blød i køkkenvasken, dækker forsikringen reparation af vandskaden, som i værste fald kan være maling og øvrig reparation af køkkener fra 3. sal og ned til stueplan. Nogle forsikringsselskaber dækker ikke vandskade, som følge af udsivning fra skjulte rør med mindre udvidet rør- og stikledningsforsikring er tegnet. Svamp- og insektskadeforsikring Sikrer erstatning, hvis træ- eller mur ødelæggende svampe eller insekter beskadiger ejendommen. Reparation efter et voldsomt angreb af ægte hussvamp kan løbe op i flere mio. kroner. Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber ikke vil dække reparationsomkostningerne fuldt ud. Flere forsikringsselskaber på det danske marked begrænser erstatningen efter svampeskade til max. kr. 1 mio. eller max. kr. 3 mio. Beløb, som umiddelbart lyder af mange penge – men som i nogle tilfælde vil være helt utilstrækkelige til at dække reparationsomkostningen. Vær ligeledes opmærksom på forsikringsselskaber, som i deres almindelige forsikringsbetingelser undtager dækning af svampe- og insektskader i kælderen. Det er uhensigtsmæssigt, fordi henholdsvis kælder- og tagetage er de steder, hvor svampen oftest ses i gang med at nedbryde ejendommens træ- og murværk. I nogle tilfælde kan det dog vise sig umuligt at forsikre kælderen eller andre dele af ejendommen mod svamp f.eks. på grund af dårlig vedligeholdelsesstand eller høj fugtighed i træ- eller murværk. Her må ejendommen så i dialog med en arkitekt om hvorledes fugtproblemet afhjælpes så ejendommen kan bevares. Udvidet rør- og stikledningforsikring Sikrer erstatning, hvis der opstår brud på et skjult rør i ejendommen eller på en stikledning eller et kloakrør ind til ejendommen. Erstatningen dækker både udgifterne til at finde bruddet, til reparation af selve bruddet samt udgifterne til reetablering hvor man har måtte lave hul i væg, gulv eller f.eks. gårdbelægning. Udvidet rør- og stikledning er en af de få dækninger, hvor der altid er en selvrisiko af en vis størrelse – typisk 10 – 50% afhængig af det skjulte rørs alder. Dette er fordi dækningen næsten har karakter af en vedligeholdelseskonto. Skaden vil indtræffe – blot er det et spørgsmål om hvornår – alle ved, at f.eks. et kloakrør ikke holder evigt! Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber ikke dækker, hvis det skadesramte rør er ældre end typisk 30 – 40 år. Huslejetabsforsikring Sikrer erstatning for tabt huslejeindtægt i perioden fra f.eks. en brand gør en eller flere lejligheder ubeboelige og indtil beboerne igen kan flytte ind. Ligeledes dækker forsikringen udgiften til leje af lokaler tilsvarende dem, som forsikringstager selv benytter. Præcis teksten “som forsikringstager selv benytter” er vigtigt at hæfte sig ved for andels- eller ejerforeninger. Her betragtes hver enkelt andelshaver eller ejer som forsikringstager på bygningsforsikringen. Udgiften til at leje erstatningslejlighed eller hotelværelse dækkes af bygningsforsikringen – og ikke som de fleste tror – af den private indboforsikring. Erstatningen fra huslejetabsdækningen er altid begrænset af både en forsikringssum – typisk ca. 1,5 mio. og en dækningsperiode – typisk max. 12 måneder. Da det kan være dyrt at leje midlertidige boliger (f.eks. hotelværelser) i halve og hele år skal man forholde til, om den normale dækningssum er nok. Vi anbefaler både at vælge en højere sum – typisk 3. mio. samt en længere dækningsperiode – typisk 24 måneder. Husejeransvarsforsikring Sikrer erstatning, hvis f.eks. en tagsten falder ned og beskadiger en bil eller, hvis mangelfuld snerydning er årsag til en person falder på fortorvet og kommer til skade. Dørsprængningsforsikring Sikrer erstatning for reparation af døre, som sprænges af politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lign. Renovering efter dødsfaldsforsikring Sikrer erstatning, hvis en beboers dødsfald i lejligheden og efterfølgende ophold beskadiger gulve mv. Vasketøjforsikring Sikrer erstatning, hvis et teknisk svigt i en af ejendommens vaskemaskiner forårsager skade på tøjet i maskinen Låseomstillingsforsikring Sikrer erstatning, hvis en nøgle bliver stjålet ved et indbrud i ejendommen og der derfor er behov for omstilling af låse og kopiering af nye nøgler. Løsøreforsikring Sikrer erstatning, hvis f.eks. bestyrelseslokalet, fælleslokale, varmemester kontor- eller værksted hærges af en brand, vandskade eller løsøre stjæles ved indbrud. Som løsøre betragtes næsten alt ikke nagelfast som tilhører andels- eller ejerforeningen. F.eks. borde, stole, PC, kopimaskine, telefon, fax, håndværktøj mv. Lovpligtig arbejdsskade og kollektiv ulykkesforsikring Man har som arbejdsgiver pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for ansatte – lønnede såvel som ulønnede. Derfor anbefaler Assurance Partner andels- og ejerforeninger at tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring uanset om der aktuelt er ansatte. Den store udfordring består i, at Arbejdsskadestyrelsen ikke giver entydige svar på hvilke arbejdsopgaver, der falder ind under lov om arbejdsskadesikring, når et medlem i en andels- eller ejerforening udfører arbejde i sin egen forening. Kommer medlemmet til skade under for eksempel udskiftning af et vindue eller reparation af taget, er der næppe nogen tvivl om, at medlemmet er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Men hvis medlemmet kommer til skade under snerydning, skift af en pære i opgangen eller andre små opgaver er det vanskeligt på forhånd at afgøre om en tilskadekomst vil blive anerkendt som en arbejdsskade. Her er det Arbejdsskadestyrelsen, der på baggrund af de helt konkrete omstændigheder afgør om medlemmet er omfattet af lov om arbejdsskadesikring og dermed om medlemmet kan få erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Uklart og utrygt for foreningens medlemmer og for bestyrelsen. Assurance Partner har løst problemet med udviklingen af en kombinationsforsikring. Forsikringen består af dels en lovpligtig arbejdsskadeforsikring dels en ulykkesforsikring. På grund af vores storkøbsfordele er præmien meget lav. Brand / storm ved renovering op til 1. mio. Sikrer en automatisk medforsikring under brand- og stormdækningen af entreprenør og evt. underentreprenører jf. AB92 så længe entreprisesummen for arbejderne ikke overstiger 1. mio. Vi anbefaler dog en dialog om hver eneste byggesag på ejendommen så behovet for bl.a. entrepriseforsikring kan blive drøftet. Forenings- og produktansvarsforsikring Sikrer erstatning, hvis en fejl på legepladsudstyret, et uheld under gårdfest eller fællesarbejde medfører person eller tingskade, som andels- eller ejerforeningen er erstatningsansvarlige for.  Ejer-/andelsboligforeninger får leveret vand fra forsyningsselskaber, som foreningen herefter forsyner de enkelte lejligheder med, således at der er vand i vandhanen. Hvis vandet eksempelvis er inficeret med bakterier og forårsager personskade (herunder død) hos beboere eller gæster er foreningen ansvarlig efter produktansvarsreglerne. Forsikringssum kr. 5.000.000. Ingen selvrisiko. Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Sikrer erstatning, hvis bestyrelsesmedlemmer i andels- eller ejerforeningen ved uagtsomme handlinger eller undladelser påfører foreningen eller 3. mand et formuetab. På Assurance Partners ansvarsprogram hos HDI Danmark er dækningssummen og max. dækning pr. skade usædvanlig høj, nemlig kr. 3.000.000 og der gælder ingen selvrisiko. Normalt er dækningssummen eller max. dækning pr. skade mellem kr. 300.000 og kr. 500.000. Tillige ydes dækning på en række områder, som normalt er undtaget dækning. F.eks.: situationer, hvor bestyrelsen har handlet groft uagtsomt rente eller kurstab, tab i forbindelse med låneomlægning tidligere / fratrådte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er dækket foreningens formuetab i tilælde af solgt til overpris automatisk genopfyldning af forsikringssum, hvis krav anmeldes til forsikringen. Ledelsesansvarsforsikring er tilsvarende bestyrelsesansvarsforsikringen men de sikrede personer er istedet for bestyrelsen evt. ledende medarbejdere i andels- eller ejerforeningen – lønnede såvel som ulønnede. Underslæbsforsikring Sikrer foreningen erstatning for det tab som foreningen måtte lide som følge af betroede personers uretmæssige brug af midler, som de har eller har haft lovlig adgang til. Forsikringen dækker med indtil kr. 500.000 pr. skade. Der gælder ingen selvrisiko. Retshjælpsforsikring Sikrer både foreningen og bestyrelsesmedlemmer erstatning for omkostninger til tvister, der opstår i forbindelse med andels- eller ejerforeningens virke. Normalt dækker retshjælpsforsikringen kun foreningen. Ansvarsprogrammet er udvidet til også at sikre bestyrelsesmedlemmerne. Normalt er forsikringssummen kr. 75.000 med en selvrisiko på 10% min. kr. 2.500. På ansvarsprogrammet er forsikringssummen hele kr. 300.000 og selvrisikoen kr. 15.000 pr. skade. Ligeledes er det på ansvarsprogrammet ikke en betingelse for erstatning, at forsikringsselskabet har godkendt sagen inden opstart af denne. Rådgivningsansvarsforsikring Forsikringen dækker foreningen og de i foreningens tjeneste værende personer for erstatningsansvar for formuetab, som foreningens medlemmer måtte lide som følge af rådgivning ydet af de i foreningens tjeneste værende personer, når rådgivningen vedrører forhold, der er omfattet af foreningens virke, jf. de for foreningen gældende vedtægter. Forsikringssummen er kr. 300.000 og selvrisikoen pr. skade kr. 2.500. Netbankforsikring Forsikringen sikrer foreningen erstatning for det tab, som foreningen måtte lide som følge af indbrud i foreningens netbank. Forsikringssummen er kr. 5.000.000. Der gælder ingen selvrisiko. Ud over forsikringssummen dækkes med indtil kr. 100.000 omkostninger til udredning af tabet. Sker der indbrud i foreningens netbank dækker banken ikke tabet. Foreningens netbank er nemlig omfattet af de samme regler, som gælder for en virksomheds netbankaftale. Derfor er netbankforsikringen vigtig. Det er en betingelse for dækning, at såvel sikredes egne, som ejendomsadministrators it-systemer er beskyttet via firewalls og antivirusprogrammer, der løbende og automatisk opdateres. Glas- & kumme (sanitets) forsikring Glasforsikringen sikrer erstatning, hvis ruder i ejendommen af hvilken som helst årsag knuses eller revner. I princippet er kun tilfælde, hvor ruden knuses med vilje undtaget dækning. Kummeforsikring sikrer erstatning, hvis kummer dvs. toiletkummer, bidet, eller håndvaske går itu. Ligesom på glasforsikringen dækker forsikringen uanset årsagen til kummen går itu. Blot dækkes naturligvis ikke hvis skaden er forvoldt med vilje. Tilbud på glas- og kummeforsikring opdeles typisk så ruder og kummer i kontorer, butikker og andre erhvervslokaler ikke er omfattet af forsikringen. Årsagen hertil skyldes at disse erhvervslokaler i de fleste andels- og ejerforeninger beboes af lejere, som ifølge deres lejekontrakt selv har ansvaret ruder og kummer. Således vil tilbud normalt omfatte “ruder i beboelse incl. fællesruder” hvormed menes, at alle ejendommens ruder både i lejligheder, trappe- kælder- og loftruder mv. på nær ruder i butikker og andre erhvervslokaler er omfattet. På samme måde vil tilbud på kummer dvs. toiletter og håndvaske være opdelt så tilbud normalt vil omfatte “Toiletter & håndvaske i beboelse og fælleslokaler” hvormed menes, at alle ejendommens toiletkummer og håndvaske i lejligheder, kælder- og fælleslokaler på nær toiletter og håndvaske i butikker og andre erhvervslokaler er omfattet. Ring til Assurance Partner for råd og vejledning om den rette forsikringsløsning

_I5X7935_696

Tilmeld dig vores nyhedsbrev